1. فرزانه نظریه , حسین انصاری , علی نقی ضیائی , کامران داوری , عزیزالله ایزدی , برآورد توزیع مکانی و زمانی تغذیه با استفاده از مدل توزیعی PRMS: مطالعه موردی دشت نیشابور , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱, صفحه ۲۲۶-۲۳۸
 2. سعید امامی فر , کامران داوری , حسین انصاری , بیژن قهرمان , سیدمحمود حسینی , محسن ناصری , ارزیابی مدل DWB و اصلاح آن برای برآورد مولفه های بیلان آب در مقیاس سال-حوضه(مطالعه موردی:محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور) , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۱-۱
 3. محمدمهدی چاری , کامران داوری , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , ارائه معادله عمومی پسروی آب در آبیاری نواری , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۷۲۲-۷۳۵
 4. کامران داوری , احمد قندهاری , بیژن قهرمان , حمید عمرانیان خراسانی , ارزیابی ریسک برنامه تأمین آب در محیط فازی (مورد مطالعاتی: برنامه جامع تامین آب مشهد تا افق 1450) , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۵۶-۷۲
 5. فرزانه نظریه , حسین انصاری , علی نقی ضیائی , کامران داوری , عزیزالله , بسته UZF، بسته RCH، تغذیه، ناحیه غیراشباع، MODFLOW، NWT , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۴۹۶-۵۰۹
 6. محمدمهدی چاری , کامران داوری , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , ارائه معادله عمومی جهت پیشروی آب در نوار , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶
 7. محمد سالاریان , امین علیزاده , کامران داوری , حسین انصاری , اثر سطوح مختلف شوری و آب آبیاری بر شاخص های فیزیولوژیک و عملکرد فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۳۲۲-۳۳۴
 8. ابوذر حاتمی یزد , کامران داوری , علی یوسفی , بیژن قهرمان , شناسائی تعارضات مدیریت آب با استفاده از تحلیل نقشه های شناختی کنشگران , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱-۱۷
 9. سمیه شیرزادی لسکوکلایه , محمود صبوحی صابونی , احمد علی کیخا , کامران داوری , مدیریت آبیاری زعفران با استفاده از اعمال سیاست های قیمتی و مقداری آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱۴۹-۱۶۰
 10. نجمه خلیلی , امین علیزاده , حجت رضائی پژند , حسین انصاری , بیژن قهرمان , محمد کافی , کامران داوری , بازسازی داده های بارش با استفاده از روشهای سنتی و زمین آماری مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۹۳-۱۰۳
 11. ناصر شاه نوشی فروشانی , لیلی ابوالحسنی , کامران داوری , فاطمه حیات غیبی بلداجی , زهرا نعمت الهی , تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن بر بخش‌های اقتصادی کشور , آب و فاضلاب , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۸۴-۹۴
 12. احمد قندهاری , کامران داوری , بیژن قهرمان , ارزیابی ریسک گزینه های تامین آب مشهد و تعیین اولویت آن ها , جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۱۹۱-۲۰۶
 13. آمنه میان آبادی , امین علیزاده , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , کامران داوری , ارزیابی الگوریتم سبال برای تخمین تبخیر-تعرق واقعی حوضه نیشابور-رخ با استفاده از مدل SWAT , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۵۲۵-۵۴۱
 14. کامران داوری , احمد قندهاری , بیژن قهرمان , اعتمادپذیری سیاست‌های پروژه محور؛ (ارزیابی ریسک گزینه های تأمین آب مشهد و تعیین اولویت آنها) , مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۷۰-۸۶
 15. سیدسّجاد رضوی کهنموئی , کامران داوری , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , عزیزاله ایزدی , کاظم اسحاقیان , مهری شاهدی , فاطمه طالبی حسین آباد , توسعه مدل شبه توزیعی برای برآورد بیلان(QDWB)و ارزیابی آن در محدوده مطالعاتی رخ- نیشابور , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱۸۸۸-۱۹۰۴
 16. سیده مریم علی بخشی , علیرضا فریدحسینی , کامران داوری , امین علیزاده , هنری مونیکا گاسچ , مقایسه آماری بین محصولات IMERGو TMPA 3B42V7 در سطح سه داده های بارشی GPMو TRMM (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود، استان خراسان رضوی , مرتع و آبخیزداری , دوره ( ۶۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۹۶۳-۹۸۱
 17. مسلم اکبرزاده , بیژن قهرمان , کامران داوری , شناسایی ایستگاه های همگن شبکه پایش کیفی آبخوان مشهد برمبنای آلودگی نیترات , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۱۳۸۲-۱۳۹۳
 18. مه روز نورعلی , بیژن قهرمان , محسن پوررضا بیلندی , کامران داوری , تأثیر انتخاب تابع درستنمایی در تخمین عدم قطعیت مدل شبیه سازی سیلاب HEC-HMSبا استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیر مارکوف , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۸۰-۹۸
 19. محمدمهدی نخجوانی مقدم , بیژن قهرمان , کامران داوری , امین علیزاده , حسین دهقانی سنیج , علیرضا توکلی , بهره وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۳۰۱-۳۱۵
 20. محمدمهدی نخجوانی مقدم , بیژن قهرمان , کامران داوری , امین علیزاده , حسین دهقانی سانیج , علیرضا توکلی , افزایش بهرهوری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۳۰۱-۳۱۵
 21. سعید امامی فر , کامران داوری , حسین انصاری , بیژن قهرمان , سیدمحمود حسینی , محسن ناصری , تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی:حوزه های آبخیز اندر آب و فاروب رمان) , حفاظت منابع آب و خاک , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱۲۵-۱۴۲
 22. روزبه مؤذن زاده , بیژن قهرمان , صالح ارشد , کامران داوری , بهبود مدل سازی حوضه آبریز از طریق تجمیع مؤلفه های اصلی هیدرولوژیک در مدل SWAT , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۶۵-۷۹
 23. آمنه میان آبادی , امین علیزاده , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , کامران داوری , پیش بینی تغییرات تبخیر واقعی سالانه در مناطق خشک با استفاده از چارچوب اصلاح شده بادیکو (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور-رخ) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۳۹۸-۴۱۱
 24. سعید امامی فر , حسین انصاری , کامران داوری , بیژن قهرمان , سیدمحمود حسینی , محسن ناصری , تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدل سازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه های کوچک مقیاس , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۴۹-۶۶
 25. معصومه یوسف زاده چابک , علی باقری , کامران داوری , ارزیایی سیستم منابع آب با رویکرد یکپارچه بر اساس چارچوب حسابداری آب در محدوده مطالعاتی مشهد , آب و فاضلاب , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۳-۱۶
 26. سعید امامی فر , کامران داوری , حسین انصاری , بیژن قهرمان , محسن ناصری , تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدلسازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه های کوچک مقیاس خاکشناسی , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۱۲۵-۱۴۲
 27. محمدمهدی نخجوانی مقدم , بیژن قهرمان , کامران داوری , امین علیزاده , حسین دهقانی سانیچ , علیرضا توکلی , شبیه¬سازی عملکرد گندم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی و ارائه سناریوهای برتر مدیریتی در بالادست حوضه کرخه , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۴۶۶-۴۷۸
 28. نجمه خلیلی , کامران داوری , امین علیزاده , حسین انصاری , حجت رضایی پژند , محمد کافی , بیژن قهرمان , ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۳۲۲-۳۳۳
 29. مسلم اکبرزاده , بیژن قهرمان , کامران داوری , ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از کریجینگ نشانگر برمبنای آلودگی نیترات , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۴۸-۶۲
 30. نجمه خلیلی , کامران داوری , امین علیزاده , حسین انصاری , حجت رضایی پژند , بیژن قهرمان , ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی , آب و خاک , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۳۲۲-۳۳۳
 31. مسلم اکبرزاده , بیژن قهرمان , کامران داوری , بهینه سازی شبکه پایش کیفیت آب زیرزمینی آبخوان شهر مشهد با استفاده از مدلسازی فضایی - زمانی , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۱۳۳-۱۴۴
 32. مسعود محمدی , کامران داوری , بیژن قهرمان , حسین انصاری , علی شهیدی , پیش‌بینی رطوبت و شوری نیم رخ خاک با استفاده از مدل AquaCrop در تیمارهای مختلف کم آبیاری و شوری , دانش آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۹۵-۲۱۰
 33. مه روز نورعلی , بیژن قهرمان , محسن پوررضا بیلندی , کامران داوری , تخمین عدم قطعیت مدل شبیه سازی سیلاب HEC-HMSبا استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوف , پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۲۳۵-۲۴۹
 34. مسعود محمدی , کامران داوری , بیژن قهرمان , حسین انصاری , علی شهیدی , پیش بینی رطوبت و شوری نیم رخ خاک با استفاده از مدل AquaCrop در تیمارهای مختلف کم-آبیاری و شوری , دانش آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۹۵-۲۱۰
 35. وحید یزدانی , کامران داوری , بیژن قهرمان , محمد کافی , مدل سازی تأثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزا , علوم و مهندسی آبیاری , دوره ( ۳۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱۳۷-۱۵۴
 36. زینب ملائی چری , سیدحمیدرضا مدنی , علیرضا فریدحسینی , کامران داوری , پیش بینی پدیده جداشدگی جریان از مسیر اصلیاش بر روی مخروط افکنهها با استفاده از مدل هیدرولیکی FLO-2D , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱۷۲-۱۸۱
 37. سیدمصطفی ابطحی , شهناز دانش , کامران داوری , سیدعلی قاسمی , بررسی روند تغییرات زمانی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت نیشابور و دلایل احتمالی آن , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۷۱-۱۸۶
 38. مسعود محمدی , کامران داوری , بیژن قهرمان , حسین انصاری , امیر حق وردی , واسنجی و صحت سنجی مدل AquaCrop برای شبیه سازی عملکرد گندم بهاره تحت تنش همزمان شوری و خشکی , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۷۷-۲۹۵
 39. محمدمهدی چاری , بیژن قهرمان , کامران داوری , اصغر خوشنودیزدی , تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده توزیع اندازه ذرات بر پایه روش فرکتال , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۶۰۴-۶۱۴
 40. محمد محمدمیرزایی قالی باف , سعیدرضا خداشناس , محمد هادی داودی , کامران داوری , مدیریت آب سدهای زیرزمینی بر پایه شبیه سازی عددی (مطالعه موردی : سد زیر زمینی راور کرمان) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۳۸۱-۳۸۹
 41. زهره آبشناسان , سعیدرضا خداشناس , امین علیزاده , کامران داوری , مرتضی اکبری , تعیین مکان مناسب جهت جمع اوری رواناب باران در یک حوضه (مطالعه موردی: حوضه ابخیز دوآبی کلات) , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۸۲-۹۶
 42. مسعود محمدی , بیژن قهرمان , کامران داوری , حسین انصاری , علی شهیدی , اعتبار سنجی مدل AquaCrop به منظور شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستانه تحت شرایط هم‌زمان تنش شوری و خشکی , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۶۷-۸۴
 43. سودابه سیفی , امین علیزاده , کامران داوری , محمد بنایان اول , ارزیابی توابع کاهش جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در گیاه چمن , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۱۳۱-۱۴۲
 44. میلاد قلعه بان تکمه داش , کامران داوری , علی نقی ضیائی , عزیزالله ایزدی , کاربرد یک مدل بارش رواناب شش پارامتری با تأکید بر واسنجی و رفتار پارامترها در حوضه آبریز بار- اریه , پژوهش آب ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۱-۱۲
 45. وحید یزدانی , بیژن قهرمان , کامران داوری , محمد کافی , اثرات تنش شوری و کم آبیاری بر شاخص کارایی مصرف آب دو رقم کلزا , مهندسی منابع آب , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۶۷-۸۴
 46. وحید یزدانی , کامران داوری , بیژن قهرمان , محمد کافی , ارزیابی عملکرد کلزا به صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهد , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۳۲-۵۳
 47. وحید یزدانی , بیژن قهرمان , کامران داوری , ابراهیم فاضلی , تاثیر پساب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک , علوم و تکنولوژی محیط زیست , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۵۴۳-۵۵۸
 48. مجتبی شفیعی , بیژن قهرمان , بهرام ثقفیان , کامران داوری , مجید وظیفه دوست , تحلیل عدم قطعیت در برآورد مؤلفه های بیلان آب در دو مزرعه فاریاب در منطقه خشک , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۹۰۹-۹۱۷
 49. نجمه خلیلی , کامران داوری , امین علیزاده , محمد کافی , حسین انصاری , شبیه سازی عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل گیاهی آکواکراپ، مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۹۳۰-۹۳۹
 50. علی میثاقی , کامران داوری , بیژن قهرمان , سیدمجید هاشمی نیا , مدل سازی منابع آب در حوضه آبریز با استفاده از روش پویایی سیستم (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) , علوم و مهندسی آبیاری , دوره ( ۳۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۸۳-۹۴
 51. مسعود محمدی , مهدی مکاری باغخیراتی , حسین انصاری , کامران داوری , ارزیابی روش های مختلف برای تعیین پارامترهای نفوذ و مقایسه آن ها با دو روش پیشنهادی , پژوهش آب ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱۳۵-۱۴۳
 52. مجتبی شفیعی , بیژن قهرمان , بهرام ثقفیان , کامران داوری , مجید وظیفه دوست , واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل SWAP با استفاده از روش GLUE , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۴۷۷-۴۸۸
 53. مهدی یاوری , جواد امیدوارپس حصار , کامران داوری , علیرضا فریدحسینی , محمد اینانلوشوکلو , ارزیابی روش های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۴۴-۵۵
 54. الهام بیک زاده , علی نقی ضیائی , کامران داوری , حسین انصاری , تعیین ضرایب نفوذ و زبری بهینه در آبیاری جویچه ای با استفاده از مدل هیدرودینامیک کامل , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۵۴۹-۵۵۵
 55. هادی غفوریان قدس کاملی , سیدحسین ثنائی نژاد , کامران داوری , بررسی تعیین مناطق مناسب جهت پایش خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره TRMM , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۶۳۹-۶۴۸
 56. بیژن قهرمان , کامران داوری , افزایش کارایی فرآیند خوشه بندی K-میانگین توسط روش های سلسله مراتبی , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۴۷۱-۴۸۰
 57. نونا شیخ الاسلامی , بیژن قهرمان , ابوالفضل مساعدی , کامران داوری , مهدی مهاجرپور , پیش‌بینی تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ETo) با استفاده از روش آنالیز مؤلفه‌های اصلی (PCA) و توسعه مدل رگرسیونی خطی چندگانه (MLR-PCA) (مطالعه موردی: ایستگاه مشهد) , آب و خاک , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۴۲۰-۴۲۹
 58. الهام بیک زاده , علی نقی ضیائی , کامران داوری , حسین انصاری , بهینه سازی میزان جریان ورودی و زمان آبیاری در آبیاری جویچه ای با استفاده ازمدل هیدرودینامیک کامل , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۳۷۷-۳۸۵
 59. سیدمجید هاشمی نیا , حسین شریفان , کامران داوری , ارزیابی انواع روشهای اندازه گیری برآورد هدایت هیدرولیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مشهد) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۲۷-۱۳۵
 60. محمد سالاریان , معصومه نجفی , کامران داوری , سید سعید اسلامیان , محمد حیدری , مناسب ترین روش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در شرایط کمبود داده هواشناسی در ماه های گرم و سرد سال (مطالعه موردی شهرستان اصفهان) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۶۲-۷۳
 61. بیژن قهرمان , حسین شریفان , کامران داوری , ایمان کریمی راد , بررسی مناسبترین ضریب تصحیح روش هارگریوز- سامانی برای برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۴۶۶-۴۷۷
 62. احسان توکلی , بیژن قهرمان , کامران داوری , حسین انصاری , برآورد تبخیر- تعرق مرجع در شرایط کمبود داده (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۲۱۱-۲۲۱
 63. وحید یزدانی , کامران داوری , بیژن قهرمان , حمید زارع ابیانه , اعتبارسنجی چهار نمایه خشکسالی هواشناسی بر اساس حلقه های رشد درختان غیر مثمر (مطالعه موردی مشهد) , مهندسی منابع آب , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۲۳-۳۸
 64. مسعود محمدی , بیژن قهرمان , کامران داوری , مجید وظیفه دوست , حمیده نوری , بهینه سازی مصرف آب و عملکرد گندم زمستانه در شرایط تنش شوری و خشکی با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی: شهرستان برخوار) , پژوهش آب در کشاورزی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۲۹۹-۳۱۴
 65. مجتبی شفیعی , حسین انصاری , کامران داوری , بیژن قهرمان , واسنجی و تحلیل عدم‌ قطعیت یک مدل نیمه‌ توزیعی در یک منطقه ‌نیمه‌ خشک , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۳۷-۱۴۹
 66. سیدمرتضی صادقی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , کامران داوری , حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۵۲۵-۵۳۶
 67. فریده السادات هاشمی نسب خبیصی , محمد موسوی بایگی , بهرام بختیاری , کامران داوری , پیش بینی تغییرات بارش 20 سال آینده در استان کرمان با استفاده از مدل های ریزمقیاس کننده LARS-WG و گردش عمومی HADCM3 , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۴۳-۵۸
 68. سُمیه کرمانشاهی , کامران داوری , سیدمجید هاشمی نیا , علیرضا فریدحسینی , حسین انصاری , کاربرد مدل WEAP در ارزیابی تأثیر مدیریت مصرف آب آبیاری بر منابع آب دشت نیشابور , آب و خاک , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۴۹۵-۵۰۵
 69. امین علیزاده , عزیزالله ایزدی , کامران داوری , علی نقی ضیائی , سمیرا اخوان , زهرا حمیدی کاریزنوئی , برآورد تبخیر-تعرق واقعی در مقیاس سال - حوضه با استفاده از SWAT , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۲۴۳-۲۵۸
 70. جواد امیدوارپس حصار , سمیرا نوری , کامران داوری , علیرضا فریدحسینی , برآورد تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره ای با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریک , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۱۱-۲۲
 71. روزبه مؤذن زاده , صالح ارشد , بیژن قهرمان , کامران داوری , پایش خشکسالی در کشت های غیرآبی با استفاده از تکنیک سنجش از دور , مدیریت آب و آبیاری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۳۹-۵۲
 72. امیر حق وردی , بیژن قهرمان , کامران داوری , محمد کافی , کاربرد مرحله یکم روش رویه پاسخ در مطالعات کشاورزی: بهینه سازی تنش های کم آبی و شوری برای گندم بهاره , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۱۳۸۴-۱۳۹۴
 73. صمد اسفندیاری , حسین دهقانی سانیج , امین علیزاده , کامران داوری , ارزیابی مرفولوژی ریشه ذرت تحت کود‌آبیاری با روش‌های قطره‌ای سطحی و زیرسطحی , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱۰۶۴-۱۰۷۴
 74. جواد امیدوارپس حصار , کامران داوری , صالح ارشد , محمد موسوی بایگی , مرتضی اکبری , علیرضا فریدحسینی , برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۳۸-۴۸
 75. علی معصومی , محمد کافی , جعفر نباتی , حمیدرضا خزاعی , کامران داوری , محمد زارع مهرجردی , اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۴۷۶-۴۸۴
 76. محمد حسین نجفی مود , امین علیزاده , کامران داوری , محمد کافی , علی شهیدی , تعیین تابع برتر آب-شوری-عملکرد در دو رقم پنبه , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۶۷۲-۶۷۹
 77. وحید یزدانی , بیژن قهرمان , کامران داوری , محمدابراهیم فاضلی , کاربرد بعد فراکتال اندازه ذرات خاک در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۶۴۸-۶۵۹
 78. بتول اشرف , محمد موسوی بایگی , غلامعلی کمالی , کامران داوری , ارزیابی تغییر مصرف آب گندم و چغندرقند با توجه به اثرات تغییر اقلیم در دو دهه آتی در دشت های منتخب استان خراسان رضوی , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۱۰۵-۱۱۷
 79. محمدرضا کشاورز , امین علیزاده , مجید وظیفه دوست , حسین انصاری , کامران داوری , کاربرد الگوریتم S-SEBI و سنجش از دور در براورد تبخیر از سطوح پوشش گیاهی مطالعه موردی: استان اصفهان , مهندسی منابع آب , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۱-۲۲
 80. محمد حسین نجفی مود , امین علیزاده , کامران داوری , محمد کافی , علی شهیدی , بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری‌های مختلف آب آبیاری , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۹۹۰-۹۹۸
 81. امیر حق وردی , بیژن قهرمان , محمد کافی , کامران داوری , تحلیل آزمایش های گزینش شوری- کم آبیاری برای گندم بهاره در منطقه مشهد , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۱-۱۰
 82. بتول اشرف , محمد موسوی بایگی , غلامعلی کمالی , کامران داوری , پیش بینی نیاز آبی چغندرقند در دوره 2030-2011 با استفاده از داده های اقلیمی شبیه سازی شده توسط مدل ریزمقیاس کننده LARS-WG5 (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۱۸۴-۱۱۹۷
 83. احسان امینی , بیژن قهرمان , کامران داوری , محمد موسوی بایگی , ترمیم بارش روزانه در منطقه خراسان بزرگ به روش دو جزئی , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۱۴۷-۱۱۵۷
 84. بتول اشرف , محمد موسوی بایگی , غلامعلی کمالی , کامران داوری , پیش بینی تغییرات فصلی پارامترهای اقلیمی در 20 سال آتی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری داده های مدل HADCM3 (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۹۴۵-۹۵۷
 85. سجاد زرین فر , بیژن قهرمان , کامران داوری , ارائه توابع انتقالی جهت پیش بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های گراولی با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات جزئی , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۶۱۷-۶۲۴
 86. آرمین بوستانی , کامران داوری , بررسی نظام مشارکتی بهره‌برداران محلی در بخش آب کشاورزی , نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۴۰-۴۶
 87. بیژن قهرمان , مینا حسین پورطهرانی , گلاره فراهی , کامران داوری , بررسی تطبیقی چند روش آماری جهت برآورد حداکثر بارندگی محتمل 24 ساعته در حوضه ی آبریز اترک , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۶۱-۷۰
 88. مینا حسین پورطهرانی , بیژن قهرمان , کامران داوری , حسین انصاری , بهره برداری از مخزن سد با استفاده از سیستم استنتاج فازی و خوشه‌بندی (مطالعه موردی: سد ایلانجق , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱-۲۰
 89. محمد نادریان فر , حسین انصاری , علی نقی ضیائی , کامران داوری , بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی تحت شرایط اقلیمی مختلف در حوضه آبریز نیشابور , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۲۲-۳۷
 90. نجمه خلیلی , کامران داوری , حسین انصاری , امین علیزاده , مدیریت آبیاری تکمیلی گندم دیم در زمان بروز خشکسالی با استفاده از شاخص رطوبت محصول (CMI) , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۱۲۵۴-۱۲۶۴
 91. نجمه خلیلی , سعیدرضا خداشناس , کامران داوری , محمد موسوی بایگی , پیش بینی بارش روزانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد , پژوهش های آبخیزداری , دوره ( ۸۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۷-۱۵
 92. وحید یزدانی , بیژن قهرمان , کامران داوری , تعیین بهترین روش تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد در اراضی شالیزاری آمل برپایه آنالیز حساسیت و مقایسه آن با نتایج شبکه عصبی مصنوعی , پژوهش آب ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۴۷-۵۸
 93. پریسا شاهین رخسار احمدی , حسن شکری واحد , محمد اسماعیل اسدی , کامران داوری , غلامعی پیوست , بررسی مدیریت آبیاری و بسترهای متفاوت در کشت بدون خاک بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۵۳-۶۵
 94. حسین انصاری , کامران داوری , ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی خشکسالی با استفاده از شاخص پالمر(PDSI) , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۱۲۵-۱۴۰
 95. حسین انصاری , کامران داوری , سیدحسین ثنائی نژاد , پایش خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی و تبخیرو تعرق استاندارد شده (SEPI)، توسعه یافته براساس منطق فازی , آب و خاک , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱
 96. بیژن قهرمان , حمیرا شامکوییان , کامران داوری , استخراج معادلات منطقه ای مقدار-مدت-فراوانی بارش با استفاده از تئوری گشتاورهای خطی (مطالعه موردی: استان های خراسان) , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۱۳۲-۱۴۲
 97. کامران داوری , حسین نعمتی , بیژن قهرمان , نسرین سیاری , پریسا شاهین رخسار احمدی , تاثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد کاهو (parris Iland) در کشت بدون خاک(کیسه‌ای) , آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۴۸-۵۴
 98. روزبه موذن زاده , بیژن قهرمان , کامران داوری , اصغر خوشنودیزدی , ارزیابی عملکرد چند تابع انتقالی داخلی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی , آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۵۵-۶۶
 99. مینا حسین پورطهرانی , بیژن قهرمان , کامران داوری , شبیه سازی بارندگی ماهانه و سالانه در مناطق با طول دوره آماری کم و ضریب تغییرات بالا (مطالعه موردی: جنوب شرق درگز) , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰, صفحه ۱۵۳-۱۶۰
 100. حسین انصاری , کامران داوری , تخمین و بازسازی داده‌های بارندگی با تکنیک فازی , تحقیقات منابع آب ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۳۹-۴۷
 101. سیدمرتضی صادقی , بیژن قهرمان , کامران داوری , مقایسه مدل های توزیع لوگ-نرمال و گاما برای نمایش منحنی توزیع اندازه ذرات خاک , آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۲۰-۲۷
 102. مصطفی خیامی , شهناز دانش , سعیدرضا خداشناس , کامران داوری , شبیه سازی شرایط کیفی مخازن سدها(مطالعه موردی – مخزن سد طرق) , آب و خاک , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲, صفحه ۱۷-۲۹
 103. محمدعلی فلاحی , حسین انصاری , کامران داوری , نرگس صالح نیا , قیمت‌گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی(مطالعه موردی شهر نیشابور) , پژوهش های اقتصادی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲, صفحه ۲۲۳-۲۴۷
 104. نرگس صالح نیا , حسین انصاری , محمدعلی فلاحی , کامران داوری , ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک-والس , آب و فاضلاب , دوره ( ۳۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۳۴-۴۴
 105. حمیرا شامکوئیان , بیژن قهرمان , کامران داوری , مجید سرمد , تحلیل فراوانی سیلاب منطقه ای با استفاده از تئوری گشتاورهای خطی و سیلاب نمایه در حوضه های آبریز استان های خراسان , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۳۱-۴۳
 106. بیژن قهرمان , کامران داوری , علیرضا آستارائی , میثم مجیدی خلیل ا باد , سکینه تمسکی , تصحیح اثر شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۶۷-۷۶
 107. محمدرضا سلیمانی اینانلو , محمد کافی , سیدمسعود ضیائی , جواد شباهنگ , کامران داوری , تأثیر کم آبیاری بر خصوصیات کمی وکیفی بذر دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad )در شرایط آبیاری با آب شور , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۱۴۸-۱۵۶
 108. محمدعلی قنادزاده , کامران داوری , بیژن قهرمان , ارزیابی ساختمان های مختلف بلوک گچی برای تعیین رطوبت خاک , پژوهش آب ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۲۳-۳۲
 109. احمد امامی , بیژن قهرمان , کامران داوری , سیدمجید هاشمی نیا , سکینه تمسکی , تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگان , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۲۹۵-۳۰۶
 110. عزیزالله ایزدی , کامران داوری , امین علیزاده , بیژن قهرمان , کاربرد مدل داده های ترکیبی در پیش بینی سطح آب زیرزمینی , آبیاری و زهکشی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۱۳۳-۱۴۴
 111. سعیدرضا خداشناس , بیژن قهرمان , کامران داوری , حسن ناظریان , ارائه مدل رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب در حوضه های شمال استان خراسان , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۱۵۰-۱۶۱
 112. حسین انصاری , سیدحسین ثنائی نژاد , کامران داوری , پایش دوره‌های خشک با شاخص شدت خشکی پالمر براساس داده‌های رطوبت خاک تخمین زده‌شده از مدل بیلان آبی: مطالعه موردی استان خراسان , علوم خاک و آب , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۲۲۵-۲۳۳
 113. سیدمرتضی صادقی , بیژن قهرمان , کامران داوری , مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت در فاز توزیع مجدد , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷, صفحه ۴۱۷-۴۳۱
 114. طلا یزدان پناه , سعیدرضا خداشناس , کامران داوری , بیژن قهرمان , مدیریت منابع آب حوضه آبریز با استفاده از مدل WEAP(مطالعه موردی حوضه ازغند) , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲, صفحه ۲۱۳-۲۲۱
 115. نجمه خلیلی , سعیدرضا خداشناس , کامران داوری , محمد موسوی بایگی , پیش بینی بارش ماهانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۸۹-۱۰۰
 116. نسرین سیاری , بیژن قهرمان , کامران داوری , بررسی توزیع رطوبت خاک تحت سیستم آبیاری قطره‌ای زیر سطحی (SDI) در باغات پسته (مطالعه موردی: اراضی رفسنجان با آب های شور) , فن آوری زیستی در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹
 117. نرگس صالح نیا , محمدعلی فلاحی , حسین انصاری , کامران داوری , بررسی تعرفه های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه و موردی: شهر نیشابور , آب و فاضلاب , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۷, صفحه ۵۰-۵۹
 118. حسین انصاری , کامران داوری , پهنه‌بندی دوره خشک با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده در محیطGIS «مطالعه‌موردی:استان‌خراسان» , پژوهش های جغرافیایی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۵
 119. نسرین سیاری , بیژن قهرمان , کامران داوری , بررسی کاتیون های خاک تحت سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی (SDI) در باغات پسته رفسنجان با آب های شور , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۱
 120. سیدحسین ثنائی نژاد , کامران داوری , کامران داوری , علی رضا عابدی , علیرضا عابدی , پایش خشکسالی کشاورزی در دشت مشهد با استفاده از نمایه NDVI و معرفی نمایه جدید APVI , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 121. مهرنوش خانی قریه گپی , کامران داوری , امین علیزاده , سیدمجید هاشمی نیا , ارزیابی مدل SWAP در برآورد عملکرد چغندرقند تحت کمیت‌ها و کیفیت‌های مختلف آبیاری , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 122. عزیزالله ایزدی , کامران داوری , امین علیزاده , بیژن قهرمان , پیش‌بینی سطح ایستایی با استفاده از شبکه عصبی‌مصنوعی , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 123. فیروز احمدی , بیژن قهرمان , کامران داوری , حسینعلی نیرومند , کاربرد مدل سری‌های زمانی در پیش‌بینی بارندگی ماهیانه و سالانه مشهد , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 124. پریسا شاهین رخسار احمدی , کامران داوری , غلامعلی پیوست , بیژن قهرمان , حسین نعمتی , بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه فرنگی (CV.Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای) , تحقیقات مهندسی کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 125. سعید راستگوشهرستانی , بیژن قهرمان , سیدحسین ثنائی نژاد , کامران داوری , سعیدرضا خداشناس , برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت با مدل های تجربی MPSIAC و EPM به کمک GIS , علوم آب و خاک , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲
 126. سیدحسین ثنائی نژاد , حسین انصاری , کامران داوری , سعید مرید , پایش و ارزیابی شدت دوره‌های خشک مشهد در مقیاسهای زمانی متفاوت با استفاده از شاخص استاندارد شده بارندگی (SPI) , علوم خاک و آب , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲, صفحه ۲۰۱-۲۰۸